Jak wyrobić kartę parkingową?

Kto wydaje nowe karty parkingowe?

Od 1 lipca 2014 r. kartę wydaje przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych – lub siedzibę placówki.

Wniosek o wydanie karty należy złożyć  osobiście w Miejskim/Powiatowym Zespole, od czerwca 2015 r. nie musi być to już jednak placówka właściwa ze ze względu na miejsce zamieszkania. Kartę można odebrać osobiście, okazując dokument tożsamości, albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość – pełnomocnictwo tego rodzaju wyznaczymy wypełniając formularz przy złożeniu wniosku.

Uwaga! Osoby posiadające orzeczenie wydane przez inny organ niż Powiatowy lub Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, aby otrzymać kartę parkingową, muszą po 1 lipca 2014 r. uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w Powiatowym lub Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Oznacza to, że orzeczeniem jakiegokolwiek innego organu orzeczniczego (np. ZUS, KRUS) nie można po 1 lipca 2014 r. starać się o kartę parkingową.

Ile kosztuje wydanie nowej karty parkingowej?

Za wydanie karty parkingowej zapłacimy 21 zł. Od 4 stycznia 2016 r. dodatkowo będziemy ponosić także koszt opłaty ewidencyjnej.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Starając się o wymianę karty lub nową kartę w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy złożyć osobiście:

  • wypełniony i podpisany wniosek o kartę, który będziemy mogli pobrać ze stron Zespołów lub otrzymać do wypełnienia na miejscu,
  • jedną fotografię o wymiarach 35×45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby bez nakrycia głowy i bez ciemnych okularów,
  • dowód wpłaty 21 zł.
  • Składając wniosek przedstawia się też do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej. Orzeczenie jest prawomocne, gdy minął termin odwołania się i nie złożono odwołania od orzeczenia.

Uwaga! Nie ma obowiązku zwrotu starej karty parkingowej!

Wyjątki: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, natomiast osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię w nakryciu głowy, pod warunkiem, że takie samo zdjęcie ma ona w dokumencie potwierdzającym jej tożsamość.

Uwaga! Najpierw trzeba uzyskać nowe orzeczenie (poza tymi osobami, które są uprawnione do wymiany starej karty bez ponownego orzekania się) wraz ze wskazaniem do otrzymania karty parkingowej, a dopiero potem rozpocząć procedurę ubiegania się o wydanie karty parkingowej – czyli wypełnianie wniosku i wnoszenie opłaty.

Jeśli zaczniemy od uiszczenia opłaty, a nie uzyskamy uprawnień do otrzymania karty, pieniądze zostaną nam zwrócone, ale kwota może być mniejsza. W przypadku wpłaty w kasie lub przelewem zwracana będzie cała kwota, natomiast w przypadku zwrotu przekazem pocztowym, zostanie potrącona opłata pocztowa.

Czy trzeba osobiście składać dokumenty i odbierać kartę?

Wniosek o wymianę lub wyrobienie nowej karty należy składać osobiście w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności od 1 lipca 2014 r. Kartę parkingową należy odebrać osobiście, okazując dokument tożsamości, lub przez ustanowionego pełnomocnika, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pełnomocnika takiego możemy wyznaczyć w momencie wypełnienia formularza przy składaniu wniosku.

Wyjątki w osobistym składaniu wniosku i odbiorze karty dotyczą osób:

  • które nie ukończyły 18. roku życia, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
  • ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za których wniosek składa jeden z rodziców,
  • ubezwłasnowolnionych całkowicie nie pozostających pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za których wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Uwaga! W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, podpis składa jeden z rodziców, opiekun lub kurator. Składa on także w takim przypadku oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Kiedy dowiem się o przyznaniu lub odmowie przyznania karty parkingowej?

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący Zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje pisemnie osobę z niepełnosprawnością lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem. Taka sytuacja nastąpi wyłącznie wtedy, gdy ktoś złoży wniosek o wydanie karty, nie mając odpowiedniego orzeczenia.

Uwaga! Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

 

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący Zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę z niepełnosprawnością lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Uwaga! Przewodniczący Zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty, a nie wydać kartę w tym terminie.

Jak długo są ważne nowe karty parkingowe?

Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat. Jeśli osoba taka posiada orzeczenie wydane na stałe, po upływie 5 lat będzie musiała zgłosić się po nową kartę parkingową, ale nie będzie musiała ponownie się orzekać.

Placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, może otrzymać kartę parkingową na maksymalnie 3 lata, jednak pod warunkiem, że samochód jest własnością tej placówki.

Uwaga! Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, eksponując widoczne zabezpieczenia karty, tak, by była możliwość odczytania jej numeru i daty ważności.

Jak otrzymać kartę parkingową dla placówki?

Kartę parkingową wydaje się placówce – zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się – na maksymalnie 3 lata.

Uwaga! Samochód musi być własnością placówki!

Do wniosku placówki dołącza się dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej. Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

  • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
  • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Uwaga! Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki. Numer rejestracyjny samochodu będzie wpisany w kartę parkingową wystawioną dla danej placówki.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący Zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Kierujący pojazdem placówki może korzystać z karty parkingowej tylko i wyłącznie wtedy, gdy przewozi podopiecznego tej placówki.