Kogo obejmą zmiany?

W Polsce jest ok. 650 tysięcy kart parkingowych, a tylko ok. 13 tysięcy miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. Oznacza to, że na jedną kopertę przypada aż 50 posiadaczy karty. Znaczna część osób korzysta z karty parkingowej bezprawnie. Tylko w Warszawie, w wyniku przeprowadzonej kontroli okazało się, że na 38 tys. kart aż 9 tys. należało do osób nieżyjących. Nowe przepisy zostały skonstruowane tak, alby karty trafiły do osób ze znacznymi problemami w poruszaniu się.

Zmiany w przepisach o karcie parkingowej dotyczą właściwie wszystkich osób, które dotychczas miały uprawnienia do posiadania tego dokumentu. Jedynie stosunkowo niewielka grupa osób zachowa wcześniejsze uprawnienia i będzie musiała złożyć wniosek o wymianę starej karty na nową.

Pamiętaj, że stare karty parkingowe tracą ważność po 30 czerwca 2015 roku.

Sprawdź:

 1. Czy masz ważne orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 2. Czy przyczyna twojej niepełnosprawności oznaczona jest jednym z tych symboli: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna).
 3. Czy twoje orzeczenie zawiera wskazanie do wydania karty parkingowej. Chodzi o punkt 9. „spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)”

Kto zachowuje uprawnienia do posiadania karty parkingowej?

Uprawnienia do karty parkingowej zachowują osoby spełniające łącznie wymienione poniżej kryteria:

 1. Orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o niepełnosprawności.
 2. Posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. Przyczynę niepełnosprawności jest oznaczoną co najmniej jednym z następujących symboli:
  • 04-O (choroby narządu wzroku),
  • 05-R (upośledzenie narządu ruchu),
  • 10-N (choroba neurologiczna).
 4. Posiadające wskazanie do wydania karty parkingowej (punkt 9. orzeczenia o brzmieniu „spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)”.
 5. Warunkiem koniecznym są znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Tylko osoby spełniające wszystkie wymienione wyżej kryteria mogą składać wniosek o wymianę starej karty parkingowej i nie muszą stawiać się przed komisją orzekającą. Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego/Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.  Sprawdź, gdzie można wymienić kartę?

 

Kto musi stawić się przed komisją?

O wydanie karty mogą ubiegać się jeszcze trzy grupy osób z niepełnosprawnościami. Masz szansę dostać nową kartę parkingową, ale musisz wcześniej udać się na komisję, jeśli należysz do jednej z nich.

GRUPA I –stopień znaczny, ale brak wymienionych symboli

Masz ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale nie masz, jako jej przyczyny wymienionego żadnego z wymaganych przez ustawodawcę symboli. Mówiąc wprost, jeśli twoja niepełnosprawność nie wynika z choroby narządu wzroku (04-O) lub upośledzenia narządu ruchu (05-R) albo choroby neurologicznej (10-N), musisz udać się na komisję.

Jeśli w swoim orzeczeniu masz stare oznaczenia symboli niepełnosprawności (np. O, N lub R) również musisz ponownie stanąć na komisji orzekającej o niepełnosprawności.

GRUPA II – stopień umiarkowany, przynajmniej jeden z wymienionych symboli i wskazanie do wydania karty

Masz ważne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i dodatkowo spełniasz jeszcze 2 kryteria:

 1. Przyczyna niepełnosprawności jest oznaczona przynajmniej jednym z następujących symboli:
  • 04-O (choroby narządu wzroku)
  • 05-R (upośledzenie narządu ruchu)
  • 10-N (choroba neurologiczna)
 2. Posiadasz wskazanie do wydania karty parkingowej (punkt 9. orzeczenia o brzmieniu „spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)”.
 3. Masz znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga! Musisz spełniać oba kryteria, żeby móc ubiegać się o kartę

Pamiętaj! Składając wniosek o ponowną ocenę komisji możesz zaznaczyć w nim, że    składasz wniosek jedynie w celu ustalenia czy istnieją znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się   Wówczas nie nie tracą ważności dotychczas wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie których zostały wydane karty parkingowe.

GRUPA III – osoby do 16 roku życia

Osoby do 16 roku życia nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności. Ustawa nie przewidziała takiej okoliczności, więc aby otrzymać uprawnienia do posiadania karty parkingowej wszystkie osoby przed 16 rokiem życia muszą po 1 lipca br. stawić się przed komisją orzeczników.

 

Kto traci uprawnienia do karty parkingowej?

 1. Osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim.
 2. Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których przyczyna niepełnosprawności  nie jest określona jednym z symboli:
 • 04-O (choroby narządu wzroku)
 • 05-R (upośledzenie narządu ruchu)
 • 10-N (choroba neurologiczna)

Odwołania

Pamiętaj, że nawet jeśli komisja orzekła, że nie masz uprawnienia do karty parkingowej , to możesz odwołać się od tej decyzji.

Na złożenie odwołania masz 14 dni od momentu otrzymania orzeczenia. Odwołanie składasz do Miejskiego/Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Miejski/Powiatowy Zespół ma 7 dni na ewentualną korektę swojego postanowienia. W ciągu tego czasu może on zdecydować, że przychyla się do odwołania i uwzględnić twoje argumenty. Zostaniesz o tym poinformowany pisemnie.

Jeśli Miejski/Powiatowy Zespół nie zgodzi się z argumentami zawartymi w odwołaniu, przekaże je do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Jeśli i on nie przychyli się do twojej prośby, możesz odwołać się od tej decyzji na drodze sądowej.

Jakie placówki mogą ubiegać się o kartę parkingową?

Uprawnione do uzyskania karty parkingowej są następujące placówki:

 • domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ośrodki wsparcia, o ile przebywają w nich osoby z niepełnosprawnością, mające znacznie ograniczone możliwości poruszania się,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • sanatoria uzdrowiskowe i szpitale uzdrowiskowe,
 • sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci i szpitale uzdrowiskowe dla dzieci,
 • hospicja,
 • zakłady rehabilitacji leczniczej
 • oraz przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej, o ile przebywają w nich osoby z niepełnosprawnością, mające znacznie ograniczone możliwości poruszania się.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki składa wniosek o wydanie karty osobiście w Miejskim/Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.  Sprawdź, gdzie można złożyć wniosek o wydanie karty?

Uwaga! Kartę parkingową uzyska ta placówka z wymienionych w rozporządzeniu, która jest właścicielem samochodu.

Pamiętaj, że kierujący pojazdem placówki może korzystać z karty parkingowej tylko i wyłącznie wtedy, gdy przewozi podopiecznego tej placówki.

Co daje karta parkingowa?

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych.

Przepis ten dotyczy również:

 • kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,
 • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek.

Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:

 1. do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert)
 2. do niestosowania się do następujących znaków drogowych:
 • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
 • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
 • B-3a zakaz wjazdu autobusów
 • B-4 zakaz wjazdu motocykli
 • B-10 zakaz wjazdu motorowerów
 • B-35 zakaz postoju
 • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
 • B-38 zakaz postoju w dni parzyste
 • B-39 strefa ograniczonego postoju

Uwaga! Osobom, które bezprawnie posługują się kartą parkingową (np. używają karty na osobę zmarłą) grozi kara grzywny w wysokości 2 tys. złotych.

Od 4 stycznia 2016 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące wprowadzenia Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W CEPiK rejestrowane będą wszystkie karty parkingowe.

Więcej kopert

Nowe przepisy nakładają na  obowiązek na organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach wyznaczając miejsca przeznaczone na postój pojazdów, wyznaczenia adekwatnej do wielkości parkingu liczby miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

 • 1 stanowisko – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 6–15;
 • 2 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 16–40;
 • 3 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 41–100;
 • 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi więcej niż 100.