Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę składać wniosek osobiście?
Tak. Osobiście trzeba złożyć wniosek o wydanie karty. Do jej odbioru możesz jednak wyznaczyć pełnomocnika w momencie wypełniania wniosku. Wyjątki w osobistym składaniu wniosku i odbiorze karty dotyczą też osób:

 1. które nie ukończyły 18. roku życia, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 2. ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za których wniosek składa jeden z rodziców,
 3. ubezwłasnowolnionych całkowicie nie pozostających pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za których wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Uwaga! W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, podpis składa jeden z rodziców, opiekun lub kurator. Składa on także w takim przypadku oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Mam ważne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które spełnia kryteria wymienione w przepisach (mam odpowiedni symbol i wskazanie do wydania karty) czy muszę stawać przed komisją orzeczników?
Tak. W myśl nowych przepisów orzecznik musi stwierdzić znaczną trudność w poruszaniu się. Symbol 05-R (upośledzenie narządu ruchu), dotyczy też na przykład dysfunkcji rąk, a wtedy w świetle nowych przepisów nie ma podstaw do wydania karty parkingowej. Zobacz kto zachowuje uprawnienia do posiadania karty parkingowej, a kto musi stawić się przed komisją.
Mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale inne symbole niż 04-O, 05-R, 10-N, czy mogę wymienić kartę bez konieczności stawiania się przed komisją?
Nie. Według nowych przepisów tylko osoby, które jako przyczynę niepełnosprawności mają wymieniony przynajmniej jeden z symboli 04-O, 05-R, 10-N mogą wymieniać kartę bez konieczności orzekania się.
Mam orzeczenie, w którym zamiast symbolu 05-R jest symbol „§ 26 pkt. 1 lit. a”, czy mogę dostać kartę bez orzekania się?
Nie. W ustawie jest mowa tylko o symbolach 04-O, 05-R, 10-N, osoby które maja w orzeczeniu inne zapisy muszą stawić się przed komisją orzeczników.
Czy jeśli moje orzeczenie wydał Zakład Ubezpieczeń Społecznych muszę stawiać się przed komisją?
Tak. Nowe przepisy dają uprawnienia do karty parkingowej tylko osobom posiadającym ważne orzeczenia wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Mam orzeczenie wydane na stałe, ale nie mam w nim wpisanego symbolu, jako przyczyny niepełnosprawności. Do wniosku mam dostarczyć aktualną dokumentacje medyczną, skąd ją wziąć?
Aktualne zaświadczenie dotyczące znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się może wystawić dowolny lekarz specjalista. 
Mam orzeczenie wydane na stałe i nie dysponuję dokumentacją medyczną. Skąd mam wziąć karty informacyjne i moją historię choroby?
Zasady przechowywania dokumentacji medycznej określone zostały przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz.U.01.88.966). Zgodnie z tym rozporządzeniem:

   • Dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana w zakładzie, w którym została sporządzonaDokumentacja zewnętrzna, w postaci zleceń lub skierowań, pozostaje w zakładzie, który zrealizował zlecone świadczenie zdrowotne
   • Zakończoną dokumentację indywidualną wewnętrzną oraz zakończoną dokumentację zbiorczą wewnętrzną przechowuje archiwum zakładu
   • Dokumentacja przechowywana w archiwum jest skatalogowana: w szpitalu – na podstawie numeru księgi głównej przyjęć i wypisów, a w przychodni – na podstawie numeru kartoteki pacjentów
   • Kartoteka pacjentów jest prowadzona w układzie alfabetycznym, terytorialnym lub chronologicznym według daty urodzenia pacjenta
   • Archiwalna dokumentacja zakładu jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – po upływie tego terminu zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
   • Zdjęcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacją indywidualną wewnętrzną, są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.
   • Skierowania na badania lub zlecenia lekarza są przechowywane przez okres 5 lat.
   • Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

W razie likwidacji zakładu dokumentacja archiwalna jest przekazywana do archiwum zakładu lub innego podmiotu wskazanego w rejestrze prowadzonym odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zdrowia albo wojewodę chyba, że zadania zlikwidowanego zakładu przejmuje inny zakład, wtedy zakład ten przejmuje dokumentację bieżącą i archiwalną zakładu zlikwidowanego.

Uwaga! Kopie dokumentów wydawane są odpłatnie.

Jeśli otrzymujesz świadczenie rentowe „ stara” dokumentacja jest przechowywana przez ZUS.

Spełniam wszystkie wymogi dotyczące otrzymania nowej karty parkingowej, ale nie mam przyznanego prawa do pobytu stałego w Polsce. Czy dostanę kartę?
Nie. Wg §2.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, wniosek o wydanie karty składa się do Miejskiego/Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu. Osoby z pobytem czasowym nie mogą ubiegać się o wydanie karty.